Newtown Land Transfer - Joint press release with Powys County Council 27/09/17

September 28, 2017

Datganiad Newyddion / News Release

 

MR 209

 

27/09/2017

 

I’w Ryddhau

 

Immediate Release

 

Gallai un o brosiectau trosglwyddo tir mwyaf yn hanes Cyngor Sir Powys arwain y ffordd am gais loteri uchelgeisiol i atgyfnerthu prosiectau hamdden yn Y Drenewydd.

 

Byddai’r prosiect yn golygu trosglwyddo dros 100 erw o dir man agored o’r cyngor sir i Gyngor Tref Y Drenewydd fel rhan o gytundeb i geisio gwella cyfleusterau chwaraeon a hamdden yn y dref.

 

Yn ôl datganiad ar y cyd gan y ddau gyngor, byddai’r prosiect yn golygu trosglwyddo tir ar naill ochr Afon Hafren, gan gynnwys Parc Dolerw, y caeau chwarae glan yr afon a Bryn Trehafren i gyngor y dref.

 

Yn ôl y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o’r Cabinet ar faterion Eiddo: “Mae’r cyngor sir a chyngor y dref wedi bod yn trafod dyfodol nifer o fannau gwyrdd yn y dref ers tipyn.  Rwy wrth fy modd ein bod wedi cytuno ar ffordd ymlaen a fydd yn golygu trosglwyddo ardaloedd mawr i reolaeth leol, gan arwain y ffordd at gais loteri i atgyfnerthu datblygiadau chwaraeon a hamdden yn y dref.

 

“Mae’r cyngor sir wedi bod yn adolygu ei eiddo ar draws y sir, gan weithio gyda chynghorau lleol ar nifer o brosiectau a fyddai’n gweld mwy o reolaeth gan y gymuned i ddiogelu asedau i genedlaethau’r dyfodol.  Mae’r gwaith yn Y Drenewydd yn dangos beth y gellir ei wneud wrth i gynghorau gydweithio.”

 

 Dywedodd y Cynghorydd Richard Edwards, Cynghorydd Tref Y Drenewydd a Chadeirydd y Tîm Prosiect Trosglwyddo i’r Gymuned: “Mae llawer o waith wedi’i wneud i sicrhau bod dyfodol cynaliadwy i unrhyw asedau sy’n cael eu trosglwyddo o Gyngor Sir Powys.  Rwy’n falch bod Cyngor Sir Powys wedi cytuno i drosglwyddo’r tir.

 

“Mae’r Tîm wedi bod yn gweithio, ac yn parhau i weithio â nifer o fudiadau yn ardal Y Drenewydd i lunio cais loteri i geisio gwella ein mannau agored a’r afon.  Cawn wybod erbyn y flwyddyn newydd a fydd yr holl waith wedi dwyn ffrwyth.”

 

Y nod oedd gweithio mewn ffordd ddychmygol ac arloesol i drosglwyddo asedau i’r gymuned, gyda’r bwriad o droi rhwymedigaeth yn ased ac ysgogi cefnogaeth y gymuned i reoli’r asedau eu hunain yn gynaliadwy.

 

Mae dros £80,000 wedi’i wario ar ddatblygu’r prosiect gan greu 3 swydd ran amser.  Cyfanswm y cais i’r Loteri Fawr yw £1,100,000 a fyddai’n cael ei fuddsoddi yn Y Drenewydd i adfywio’r mannau agored a’r afon gan gynnwys:

 

  • Ailddatblygu’r parc chwarae glan yr afon yn llwyr.
  • Cynyddu nifer y lotments
  • Gwella mynediad i, ac o amgylch Bryn Trehafren
  • Trac BMX newydd wedi’i gynllunio’n arbennig
  • Cynyddu defnydd hamdden o’r afon

 

Y nod cyffredinol yw cadw a gwella bywyd gwyllt a’r amgylchedd

 

Diwedd

 

Newtown Land Transfer

 

One of the largest land transfers in Powys County Council’s history could pave the way for an ambitious lottery bid to strengthen recreation projects in Newtown.

 

The transfer could see up over 100 acres of open-space land transfer from the county council to Newtown Town Council as part of an agreement to help strengthen sports and recreations facilities in the town.

 

A joint statement from the two councils said the transfer would see land on both sides of the River Severn, including Dolerw Park, the riverside sports pitches and Trehafren Hill transfer to the town council.

 

Cllr Phyl Davies, Cabinet Member for Property, said: “The county council and town council have been talking about the future of a number of green spaces in the town for some time. I am delighted that we have agreed a way forward and will see large areas transferred to local control paving the way for a lottery bid to support exciting sport and recreation developments in the town.

 

“The county council has been reviewing its holdings across the county, working with local councils on a number of projects that could see greater community management that protect assets for future generations. The work in Newtown shows what can be done when councils work together.”

 

Newtown Town Councillor and Chair of the Community Delivery Project Team (CDPT), Councillor Richard Edwards, said: “A lot of work has gone into making sure that any assets that are transferred from Powys County Council have a sustainable future. I am pleased that Powys County Council has agreed to transfer the land.

 

“The CDPT has worked with, and continues to work with many organisations in and around Newtown to develop a lottery bid that will enhance our green spaces and river. We will know by the new year if all the hard work has been successful.”

 

The aim has been to take an imaginative and innovative approach to community asset transfer with the intention of turning a liability into an asset and galvanising community stakeholder support for sustainable self-management afterwards.

 

In total over £80,000 has been spent on developing this project creating 3 part time jobs. The total Big Lottery bid will be a £1,100,000 investment in Newtown to regenerate the open spaces and river, including:

 

  • Total redevelopment of the riverside play park.
  • Increasing the amount of allotments available.
  • Creating greater access to and around Trehafren Hill.
  • New specialist designed BMX pump track.
  • Increased recreation usage of the river

 

These have an overall emphasis on preserving and enhancing wildlife and the environment.

 

ENDS