Your Community Plan

May 11, 2015

Your Community Plan

 

Dear Colleague

 

We have recently been appointed by Powys County Council to work with the people in four towns in the county to develop a Community Plan. The purpose of this exercise is to create a useful plan for each community. This will set out the vision for the community, and the steps that will be taken to achieve it. In addition, it will be a valuable tool for use in funding applications from a range of sources for any group within the community, as it will demonstrate what the community needs, and evidence that need from local consultation and other sources.

 

Working in partnership with the Town Council, we now invite a representative of your group/organisation to a meeting at The Monty Club, Newtown from 11 am to 2pm on Saturday the 16th May 2015. You can find out more about Community Plans and how you can become involved, so you don’t miss out on helping to shape your community for the future.

 

Because this event is likely to be very popular, please confirm your attendance by emailing:

Sarah@r4c.org.uk by the 11th of May 2015

 

NB: A number of local people are helping us, by forwarding this email on to interested parties, so please accept our apologies if you receive it more than once.

 

 

Helen Fairweather

helen@r4c.org.uk

01743 891617

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eich Cynllun Cymunedol

Annwyl Gyfaill

 

Yr ydym wedi cael ein hapwyntio yn ddiweddar gan Gyngor Sir Powys, i weithio gyda phobl ym mhedwar tref yn y Sir i ddatblygu Cynllun Cymunedol.   Bwriad yr ymarfer yw creu cynllun defnyddiol i bob cymuned, a fydd yn cynnwys gweledigaeth y gymuned, a'r camau bydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni'r nod.   Yn ogysta,l bydd y cynllun yn ddefnyddiol wrth geisio am arian gan amryw ffynonellau, gan fydd y cynllun yn dangos anghenion y gymuned, a hefyd tystiolaeth a barn pobl leol hefyd.

 

Mewn partneriaeth a Chyngor y Dre, Y Drenewydd, rydym yn gwahodd cynrychiolydd o'ch grŵp / sefydliad i gyfarfod yn y Monty Club, y Drenewydd, rhwng 11 yb a 2 yp ar Mai yr 16eg, fel y gallech ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â Chynlluniau Cymunedol, a sut y gallech gymryd rhan. Bydd hwn yn sicrhau eich bod yn rhan sylfaenol o siapio'r gymuned yn y dyfodol.

 

Gan fydd y cyfarfod yn boblogaidd, cadarnhewch os byddwch yn bresennol, er mwyn helpu'r trefniadau drwy yrru e-bost at: Sarah@r4c.org.uk. erbyn yr 11eg o Fai, 2015 os gwelwch yn dda.

 

ON Mae nifer o bobl leol yn helpu ni, trwy yrru'r e-bost ymlaen, felly ymddiheuriadau os yw'r neges yn cyrraedd mwy nag unwaith.

 

yn gynnes

 

Helen Fairweather

helen@r4c.org.uk

01743 891617