Are you interested in promoting your accommodation business to visitors attending the Urdd Eisteddfod in Maldwyn this May/June? Newtown and Llanllwchaiarn Town Council is keen to support our local accommodation providers and encourages them to get in touch so that they can be included in a comprehensive list for those traveling to north or mid Powys.
The Urdd National Eisteddfod, one of Europe’s largest youth touring festivals that attracts around 90,000 visitors each year, will once again be held during Whitsun week at the end of May. This competitive festival hosts over 15,000 children and young people under the age of 25 competing in various competitions such as singing, dancing, and performing. These participants represent the elite few from around 40,000 competitors across Wales who have won their place following local and regional rounds held in the spring months leading up to the Eisteddfod.
If you have available accommodation and would like to be included in this list, please email tourism@powys.gov.uk.
**********************************************************************************************************************************************************
A ydych chi’n awyddus i hyrwyddo eich busnes llety i ymwelwyr sy’n mynd i’r Urdd Eisteddfod yn Maldwyn ym mis Mai/Mehefin? Mae Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn awyddus i gefnogi ein darparwyr llety lleol ac yn eu hannog i gysylltu fel y gellir eu cynnwys mewn rhestr gynhwysfawr ar gyfer y rhai sy’n teithio i’r gogledd neu ganol Powys.
Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, un o wyliau cerddorol ieuenctid mwyaf Ewrop sy’n denu tua 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, unwaith eto yn cael ei chynnal yn ystod wythnos y Gwanwyn ar ddiwedd Mai. Mae’r wyl gystadleuol hon yn cynnal dros 15,000 o blant a phobl ifanc dan 25 oed sy’n cystadlu mewn cystadlaethau amrywiol fel canu, dawnsio, a pherfformio. Mae’r rhain yn cynrychioli’r ychydig elitaidd o tua 40,000 o gystadleuwyr ledled Cymru sydd wedi ennill eu lle yn dilyn rowndiau lleol a rhanbarthol a gynhaliwyd yn y misoedd gwanwyn yn arwain at yr Eisteddfod.
Os oes gennych llety ar gael a hoffech gael eich cynnwys yn y rhestr hon, anfonwch e-bost at tourism@powys.gov.uk.

Follow Newtown