Newtown & Llanllwchaiarn Town Council is assessing the need for a Community Hall and Activities Centre in the South Ward (Garth Owen, Maesyrhandir, Maesydail) and Llanllwchaiarn.
Community halls serve as vital hubs where people come together to socialise, learn, and access essential services. They are the heartbeats of thriving communities, fostering a sense of belonging and community pride.
We want to hear from YOU! By participating in our survey, you can help us understand the level of need and interest in having a dedicated space for community activities. Your feedback will guide our efforts in shaping the future of our community.
Taking part in the survey is easy and only takes a few minutes of your time. Your input could make a significant difference in determining the next steps for this important project.
Visit https://forms.microsoft.com/e/JTvG8uQnEz to participate and share your thoughts.
***************************************************************************************
Mae Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn yn asesu’r angen am Neuadd Gymunedol a Chanolfan Weithgareddau yn y Barth De (Garth Owen, Maesyrhandir, Maesydail) ac ardal Llanllwchaearn.
Mae neuaddau cymunedol yn gweithredu fel canolfannau hanfodol lle mae pobl yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, dysgu, a chael mynediad at wasanaethau hanfodol. Maent yn galonau cymunedau ffyniannus, yn meithrin ymdeimlad o berthyn a balchder cymunedol.
Rydym am glywed GAN CHI! Drwy gymryd rhan yn ein harolwg, gallwch ein helpu i ddeall lefel yr angen a’r diddordeb mewn cael lle penodedig ar gyfer gweithgareddau cymunedol. Bydd eich adborth yn llunio ein hymdrechion wrth lunio dyfodol ein cymuned.
Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn hawdd ac mae’n cymryd dim ond ychydig funudau o’ch amser. Gallai eich mewnbwn wneud gwahaniaeth sylweddol wrth benderfynu’r camau nesaf ar gyfer y prosiect pwysig hwn.
Ewch i https://forms.microsoft.com/e/JTvG8uQnEz i gymryd rhan ac i rannu eich syniadau.

Follow Newtown