Following the recent resignation of Town Councillor Rex Shayler, a casual vacancy has been declared in the office of Town Councillor for North Ward.

View/Download the formal NOTICE OF VACANCY here.

This is an opportunity to call for an election to the vacant office of town councillor.

Town Clerk, Ed Humphreys, adds  “Your town council, as part of a representative democracy, is composed of the people the community elects to make decisions locally, on its behalf and in its best interests.  If you have ideas to help make this community a better place to live, learn, work or visit and feel able to persuade others of their benefit over their cost this is your chance to stand for election”.

An election will be held if within 14 working days of publication of the declaration, a request in writing for an election is given to the Deputy Returning Officer by TEN electors for the electoral area.

A request should be sent by letter / post to:

Deputy Returning Officer

Powys County Council
County Hall
Llandrindod Wells
Powys LD1 5LG

Newtown and Llanllwchaiarn Town Council would like to express its gratitude to Rex for the time and effort he has given to the people of Newtown and Llanllwchaiarn community in his role as Town Councillor.

*****************************************************************************************************************

Yn dilyn ymddeoliad diweddar y Cynghorydd Tref Rex Shayler, datgelwyd swydd wag dros Swyddog Tref Ward y Gogledd.

Gweler/Lawrlwythwch yr Hysbysiad Swyddogol am Wagancies Yma..

Mae hwn yn gyfle i alw am etholiad i swydd wag y cynghorydd tref.

Ychwanegir y Clerc Tref, Ed Humphreys, “Mae eich cyngor tref, fel rhan o ddemocratiaeth gynrychiolaethol, yn cynnwys y bobl y mae’r gymuned yn eu hethol i wneud penderfyniadau’n lleol, ar ei rhan ac er lles yr ardal. Os oes gennych syniadau i helpu i wneud y gymuned hon yn lle gwell i fyw, dysgu, gweithio neu ymweld â hi ac yn teimlo’n gallu perswadio eraill o’u budd dros eu cost, dyma’ch cyfle chi i sefyll i etholiad.”

Cynhelir etholiad os, o fewn 14 diwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi’r datganiad, roddir cais ysgrifenedig am etholiad i’r Swyddog Dychwelyd Israddedig gan DENGWEITHIWR etholaethol ar gyfer yr ardal etholiadol gan DEG EIN etholwyr.

Dylai cais gael ei anfon drwy lythyr / post i:

Swyddog Dychwelyd Is-gynghorydd

Powys County Council
County Hall
Llandrindod Wells
Powys LD1 5LG

Hoffai Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn fynegi ei ddiolch i Rex am yr amser a’r ymdrech a roddodd i bobl y Drenewydd a chymuned Llanllwchaearn yn ei rol fel Cynghorydd Tref.

 

Follow Newtown