Calling All Creatives!

Newtown and Llanllwchaiarn Town Council is thrilled to announce the launch of a Flag Design Competition as part of our 50th-anniversary celebrations! We’re inviting all residents, learners, and professionals in Newtown and Llanllwchaiarn to unleash their creativity and design a flag that commemorates this significant milestone of local democracy.

Express Your Creativity:

Your design can include elements such as historical figures from Newtown’s past, iconic landmarks, or anything else that symbolises our unique town. Let your imagination soar as you craft a design that captures the essence of our community.

How to Enter:

 • Review the design requirements and competition terms.
 • Use the provided A3 template to create your flag design. Download the template here.
 • Hard copies of the competition details and template are available at the Town Council offices.
 • Submit your design electronically to chris.lewis@newtown.org.uk or drop it off at the Town Council offices.

Competition Timeline:

The competition runs runs until midnight on 24th June 2024

Eligibility:

Open to all residents, students, and workers in Newtown and Llanllwchaiarn.

Design Guidelines:

 • Incorporate the anniversary theme, such as ’50th Anniversary’ or ’50’.
 • Original designs only; avoid infringing on others’ rights.
 • No advertising, political, obscene, religious themes, or personal messages.
 • Entries must be submitted in A3 size and can be created using any medium.
 • Include your name, age, and contact information with your entry.

Submission Details:

Important Information:

 • The Town Council reserves the right to select the final flag design.
 • All entries may be used for promotional purposes and may be digitally enhanced.
 • The winning design will be transformed into a real flag and displayed at the Town Council building for a month.
 • The winner will be invited to a Full Council meeting to meet the Mayor and Councillors and receive a public acknowledgment of their achievement.

Let’s Celebrate Together!

Let’s unite to create a flag that reflects the spirit and history of Newtown and Llanllwchaiarn as we commemorate the 50th anniversary of our council. Join us in this exciting competition and leave your mark on our town’s legacy!

******************************************************************************************************

Galwad at Holl Greadigolion!

Mae Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn falch iawn o gyhoeddi’r Gystadleuaeth Dylunio Baner fel rhan o’n dathliadau pen-blwydd yn 50 oed! Rydym yn gwahodd yr holl drigolion, dysgwyr, ac adeiladwyr proffesiynol yn y Drenewydd a Llanllwchaearn i ryddhau eu creadigrwydd a dylunio baner sy’n coffáu’r garreg filltir bwysig hon o ddemocratiaeth leol.

Yestynwch Eich Creadigrwydd:

Gall eich dyluniad gynnwys elfennau fel ffigurau hanesyddol o orffennol y Drenewydd, tirluniau eiconig, neu unrhyw beth arall sy’n symbolaidd i’n tref unigryw. Gadewch i’ch dychymyg fynd ar flaen wrth i chi greu dyluniad sy’n dal ysbryd ein cymuned.

Sut i Gystadlu:

 • Adolygwch ofynion dylunio a thermau’r gystadleuaeth.
 • Defnyddiwch y templed A3 a ddarperir i greu eich dyluniad baner. Llwythwch y templed yma.
 • Mae copïau caled o fanylion y gystadleuaeth a’r templed ar gael yn swyddfeydd y Cyngor Tref.
 • Anfonwch eich dyluniad yn electronig at chris.lewis@newtown.org.uk neu ei adael yn swyddfeydd y Cyngor Tref.

Amserlen y Gystadleuaeth:

Mae’r gystadleuaeth yn rhedeg tan hanner nos ar Fehefin 24ain, 2024.

Cymhwysedd:

Agored i bob breswylydd, myfyriwr, a gweithiwr yn y Drenewydd a Llanllwchaiarn.

Canllawiau Dylunio:

 • Ymgorfforiwch thema’r pen-blwydd, megis ’50fed Pen-blwydd’ neu ’50’.
 • Dyluniadau gwreiddiol yn unig; osgoi torri hawliau pobl eraill.
 • Dim hysbysebu, themâu gwleidyddol, anweddus, crefyddol, na negeseuon personol.
 • Rhaid i’r dyluniadau gael eu cyflwyno mewn maint A3 a gellir eu creu gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng.
 • Cynnwys eich enw, eich oedran, a’ch manylion cyswllt gyda’ch cyflwyniad.

Manylion Cyflwyno:

 • Anfonwch eich dyluniad yn electronig at chris.lewis@newtown.org.uk neu ei adael yn swyddfeydd y Cyngor Tref (The Cross, Newtown, SY16 2AJ).

Gwybodaeth Bwysig:

 • Cadwir hawl i’r Cyngor Tref ddewis y dyluniad baner terfynol.
 • Gall yr holl gynigion dylunio gael eu defnyddio at ddibenion hyrwyddo ac yn ddigidol.
 • Bydd y dyluniad buddugol yn cael ei droi’n faner go iawn a’i harddangos ar adeilad y Cyngor Tref am fis.
 • Bydd yr enillydd yn cael ei wahodd i gyfarfod Cyngor Llawn i gyfarfod â’r Maer a’r Cynghorwyr a derbyn gwobr i gydnabod eu llwyddiant yn gyhoeddus.

Dewch i Ddathlu Gyda’n Gilydd!

Dewch i uno i greu baner sy’n adlewyrchu ysbryd a hanes y Drenewydd a Llanllwchaearn wrth i ni ddathlu 50 mlynedd ein cyngor. Ymunwch â ni yn y gystadleuaeth gyffrous hon a gadael eich arwydd ar etifeddiaeth ein tref!

Follow Newtown