Newtown and Llanllwchaiarn Town Council are reminding local groups and organisations that the deadline for applications for the Community Grant is fast approaching. The deadline for submissions is April 30th, 2024.

Your organisation could get up to £1000 in funding.

The Community Grant aims to support projects or community activities that benefit a minimum of 10 individuals and are delivered through community, voluntary, or self-help groups. Projects funded by the grant should align with the following criteria:

 • Carry out work in the community.
 • Provide a long-term benefit to the community.
 • Extend access and participation, increase skill and creativity, or generally improve the quality of life of people in the area.
 • Support principles of equal access and opportunity.
 • Not be excluded for reasons of being outside the scope of the scheme.

Groups and organisations eligible to apply for the grant must meet the following criteria:

 • Operate within the boundaries of the Newtown & Llanllwchaiarn Town Council area.
 • Be set up for social and charitable purposes, reinvesting surpluses in community activities.
 • Be open to all and allow anyone to join unless there is a valid reason why this is not suitable.

Eligible activities for funding may include but are not limited to:

 • Arts and entertainment.
 • Care, health, and well-being.
 • Cultural or built heritage.
 • Education and skills.
 • Environment and conservation.
 • Recreation and sports.
 • Social activities.

Interested groups and organisations are encouraged to submit their applications before the 30th April deadline. Application forms and further details can be obtained by contacting the Newtown & Llanllwchaiarn Town Council.

For more information, please visit our website: www.newtown.org.uk/community-fund-grant

***************************************************************************************

Mae Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn atgoffa grwpiau a sefydliadau lleol bod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y Grant Cymunedol yn agosáu’n gyflym. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 30ain Ebrill, 2024.

Gall eich sefydliad gael hyd at £1000 mewn cyllid.

Nod y Grant Cymunedol yw cefnogi prosiectau neu weithgareddau cymunedol sy’n buddiol i leiaf 10 unigolyn ac sy’n cael eu cyflwyno gan grwpiau cymunedol, gwirfoddol, neu hunan-gymorth. Dylai prosiectau a ariennir gan y grant gyd-fynd â’r meini prawf canlynol:

 • Cyflawni gwaith yn y gymuned.
 • Darparu budd hirdymor i’r gymuned.
 • Ymestyn mynediad a chyfranogiad, cynyddu sgiliau a chreadigrwydd, neu wella ansawdd bywyd pobl yn yr ardal yn gyffredinol.
 • Cefnogi egwyddorion mynediad cyfartal a chyfle.
 • Peidio â chael eu heithrio am resymau nad ydynt o fewn cwmpas y cynllun.

Rhaid i grwpiau a sefydliadau sy’n gymwys i wneud cais am y grant fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Gweithredu o fewn ffiniau ardal Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn.
 • Cael eu sefydlu ar gyfer dibenion cymdeithasol a elwir yn elusennol, gan ailfuddsoddi gorlewinau mewn gweithgareddau cymunedol.
 • Bod ar agor i bawb a ganiateir i unrhyw un ymuno oni bai bod rheswm dilys pam nad yw hyn yn addas.

Gallai’r gweithgareddau cymwys i gael cyllid eu cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Celfyddydau a digwyddiadau adloniant.
 • Gofal, iechyd, a lles.
 • Treftadaeth ddiwylliannol neu adeiladol.
 • Addysg a sgiliau.
 • Amgylchedd a chadwraeth.
 • Hwyl a chwaraeon.
 • Gweithgareddau cymdeithasol.

Anogir grwpiau a sefydliadau sydd â diddordeb i gyflwyno eu ceisiadau cyn y dyddiad cau ar 30ain Ebrill. Gellir cael ffurflenni cais a manylion pellach trwy gysylltu â Chyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan: www.newtown.org.uk/community-fund-grant

Follow Newtown