DEVELOPMENT MANAGER
location: Newtown & Llanllwchaiarn
grade: LC2A (Scale points 29 to 32) £33,486 to £36,371 pro-rata
hours: 27.5 hrs pw Monday to Friday, evening work will be required

To implement the development aspects of the Town Council’s strategy and plans by undertaking
projects, and will be marketing the town, providing public relations, and providing events.

Duties include the delivery and administration of the Council’s Community Engagement, Projects,
Marketing, Public Relations, Events, and working with Council and Committees.

Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to
National Qualification Framework Level 5 (foundation degree/ diploma or equivalent), be
supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to
motivate others.

For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council
Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email
townclerk@newtown.org.uk.

Closing date for applications: 9am 31/10/2022. Interviews to take place week beginning
14/11/2022

RHEOLWR DATBLYGUOG
lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn
gradd: LC21A (Pwyntiau graddfa 29 i 32) £33,486 i £36,371 pro-rata
oriau: 27.5 awr yr wythnos Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd

Weithredu agweddau datblygu strategaeth a chynlluniau’r Cyngor Tref drwy gynnal prosiectau,
a marchnata’r dref, darparu cysylltiadau cyhoeddus, a darparu digwyddiadau.

Mae dyletswyddau’n cynnwys darparu a gweinyddu Ymgysylltu â’r Gymuned, Prosiectau,
Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus, Digwyddiadau, a gweithio gyda’r Cyngor a
Phwyllgorau.

Gall ymgeiswyr ymuno â thîm cryf mewn sefydliad sy’n edrych i’r dyfodol, sydd wedi’u
haddysgu i Lefel 5 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (gradd sylfaen/diploma neu
gymhwyster cyfatebol), bod yn gefnogol, yn llawn cymhelliant, yn hyblyg, ac yn gallu dangos
ymrwymiad gyda’r gallu i ysgogi eraill.

I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd
Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544
neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 31/10/2022. Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 14/11/2022.

Follow Newtown