Get ready to lace up those running shoes because the Newtown 10K is back for 2024! It’s time to book your spot and start gearing up for what promises to be an incredible day of fitness, fun, and community spirit!
Supported by the Newtown and Llanllwchaiarn Town Council, the Newtown 10K is made possible through financial support to event organisers, Adrenaline Sports, via their Tourism Grant. The Town Council’s backing ensures that this event can continue to thrive and grow.
The Newtown 10K isn’t just about crossing the finish line; it’s about coming together as a vibrant and active community. Whether you’re aiming to set a personal record, supporting a charitable cause, or simply looking to enjoy a day of outdoor activity, there’s something for everyone!
From enthusiastic first-timers of all ages to seasoned competitive runners, the Newtown 10K welcomes participants of all levels and backgrounds. So whether you’re a seasoned pro or just starting your running journey, join us for an unforgettable event filled with camaraderie and accomplishment.
Don’t miss out on the opportunity to be part of this amazing experience!
Secure your spot today and start your training journey towards an epic Newtown 10K adventure!  Book your spot here: Newtown 10k Run – Adrenaline Sporting Events
*************************************************************************************
Paratowch chi i ysgwyd eich esgidiau rhedeg achos mae Newtown 10K yn ôl ar gyfer 2024! 🎉 Mae’n amser i archebu eich lle a dechrau paratoi ar gyfer y diwrnod anhygoel o iachâd, hwyl, a chyffro cymunedol!
Gyda chefnogaeth Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaiarn, mae Newtown 10K yn cael ei gwneud’n bosibl drwy gymorth ariannol i drefnwyr y digwyddiad, Adrenaline Sports, trwy eu Grant Twristiaeth. Mae cefnogaeth y Cyngor Tref yn sicrhau y gall y digwyddiad hwn barhau i ffynnu a thyfu.
Nid dim ond croesi’r llinell derfyn; mae Newtown 10K yn golygu dod at ei gilydd fel cymuned fywiog ac egnïol. Boed eich bod yn anelu at osod record personol, cefnogi achos elusennol, neu dim ond yn chwilio am ddiwrnod o weithgaredd awyr agored, mae yna rywbeth at ddant pawb!
O’r rhai sy’n dechrau gyda brwdfrydedd i’r rhai sy’n brofiadol o’r holl oedrannau, mae Newtown 10K yn croesawu cyfranogwyr ar bob lefel a chefndiroedd. Felly boed eich bod yn broffesiynol profiadol neu’n dechrau eich taith redeg, ymunwch â ni am ddigwyddiad bythgofiadwy lawn o gydweithrediad a llwyddiant.
Peidiwch â cholli’r cyfle i fod yn rhan o’r profiad anhygoel hwn!
Sicrhewch eich lle heddiw ac ewch ati i ddechrau eich taith hyfforddi tuag at antur Newtown 10K hynod!

Follow Newtown