Your Town Council is delighted to announce the recipients of the Community Fund grants for this cycle. The Community Fund is designed to support local organisations and initiatives that contribute to the wellbeing and development of our community. Your Town Council has awarded grants to the following recipients:

 • Knit and Natter Newtown – £1,000
 • 2nd Newtown Guide Unit – £1,000
 • Hub of Hope Foundation – £1,000
 • Newtown Robert Owen Scout Group – £860
 • Creative Stuff Newtown CIC – £449
 • Arts Connection – £997.30
 • Montgomeryshire Family Crisis Centre – £1,000
 • Textile Junkies Ltd – £1,000
 • Hafren Theatre (NPTC) – £500
 • Rekindle Home – £988.18
 • St Mary’s Catholic Primary School – £1,000
 • Mentor Men Wales – £1,000
 • Open Newtown – £1,000

These grants are awarded to support a wide range of community activities and services, from creative projects to support for local youth groups and family crisis centres.

The Community Fund grant is open to local groups and organisations which:

 • are set-up for social and charitable purposes rather than pursuit of profit (and which reinvest surpluses in their community activities)
 • which operate and deliver activities within the boundaries of the Newtown & Llanllwchaiarn Town Council area
 • are open to all and allow anyone to join, unless there is a good reason why this is not suitable.

From time to time, the Town Council may identify specific Priority Themes that will take precedence in funding allocation. These themes will be detailed in the application form and publicised accordingly.

For more information on how to apply for the Community Fund grant and details on current Priority Themes, please visit our website: https://newtown.org.uk/community-fund-grant.

For additional inquiries, please contact us at 01686 625544 or email enquiries@newtown.org.uk.

***************************************************************************************************************************************************

Mae Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn yn falch o gyhoeddi enillion grantiau Cronfa Gymunedol ar gyfer y cylch hwn. Mae’r Gronfa Gymunedol wedi ei llunio i gefnogi sefydliadau a mentrau lleol sy’n cyfrannu at lesiant a datblygiad ein cymuned. Mae eich Cyngor Tref wedi dyfarnu grantiau i’r dilynol:

 • Knit and Natter Drenewydd – £1,000
 • Ail Uned Tywys Newtown – £1,000
 • Sefydliad Hub of Hope – £1,000
 • Grŵp Sgowtiaid Robert Owen y Drenewydd – £860
 • Creative Stuff Newtown CIC – £449
 • Cysylltiadau Celf – £997.30
 • Canolfan Argyfwng Teuluol Maldwyn – £1,000
 • Textile Junkies Ltd – £1,000
 • Theatr Hafren (NPTC) – £500
 • Rekindle Home – £988.18
 • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair – £1,000
 • Mentor Men Cymru – £1,000
 • Open Newtown – £1,000

Mae’r grantiau hyn yn cael eu dyfarnu i gefnogi ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau cymunedol, o brosiectau creadigol i gefnogaeth i grwpiau ieuenctid lleol a chanolfannau ar gyfer argyfyngau teuluol.

Mae grant Cronfa Gymunedol ar agor i grwpiau lleol a sefydliadau sy’n

 • cael eu sefydlu ar gyfer dibenion cymdeithasol a elusennol yn hytrach na helaethu’r elw (ac maent yn ailfuddsoddi’r gwynthonydd yn eu gweithgareddau cymunedol)
 • sy’n gweithredu a darparu gweithgareddau o fewn ffiniau ardal Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn
 • yn agored i bawb a’n galluogi i unrhyw un ymuno, oni bai bod rheswm da pam nad yw hynny’n addas.

O bryd i’w gilydd, gall y Cyngor Tref nodi Themâu blaenoriaethol penodol a fydd yn cymryd blaenoriaeth yn yr alwad am arianu. Bydd y themâu hyn yn cael eu hamlinellu yn y ffurflen gais a’u hysbysebu’n briodol.

Am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais am grant Cronfa Gymunedol a manylion am themâu blaenoriaethol presennol, ewch i’n gwefan: https://newtown.org.uk/cy/grant-cronfa-gymunedol.

Am ymholiadau ychwanegol, cysylltwch â ni ar 01686 625544 neu anfonwch e-bost at enquiries@newtown.org.uk.

Follow Newtown