Please find below the agenda for the upcoming Town Partnership meeting being held at the Buck Inn on Monday 29th April. Please arrive at 5:30pm for a prompt 6:00pm start.
 
Here’s your chance to share your thoughts, ideas, and any concerns you may have about our town. Your input is invaluable in shaping the future of our community. If you need further information or have specific questions, please feel free to get in touch with Councillor Chris Jones at chris.jones@newtown.org.uk.
 
AGENDA
 
1. Welcome, apologies and meeting etiquette
 
2. Minutes from the last meeting 28/03/2024
 
3. Matters arising
 
4. Invited guest: Vince Dovey from 1st & Bowery giving a presentation
about drink spiking
 
5. Invited guests: Hannah Morris and Lee Davies from Newtown Charter
Market
 
6. History Hub 4 Mid Wales: important heritage anniversaries in 2025
 
7. Newtown Town Partnership development
 
8. Reports and updates: Independent Newtown Facebook
group/WhatsApp group, Totally Locally Magic Tenner campaign,
Glanhafren Market Hall, Urdd best dressed Town, Events for the
calendar
 
9. AOB, items for future agenda, date and venue of next meeting
 
*******************************************************************
 
Gweler isod yr agenda ar gyfer y cyfarfod Cymdeithas Trefol nesaf sy’n cael ei gynnal yn y Buck Inn ddydd Llun 29ain Ebrill. Dewch i mewn am 5:30pm i gychwyn 6:00pm yn bunctual.
 
Dyma’ch cyfle i rannu eich syniadau, syniadau, ac unrhyw bryderon posibl sydd gennych am ein tref. Mae eich mewnbwn yn gwerthfawr wrth siapio dyfodol ein cymuned. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych gwestiynau penodol, gallwch gysylltu â’r Cynghorydd Chris Jones yn chris.jones@newtown.org.uk.
 
AGENDA
 
1. Croeso, ymddiheuriadau a dulliau cyfarfod
 
2. Cofnodion o’r cyfarfod diwethaf 28/03/2024
 
3. Materion sy’n codi
 
4. Gwestai gwahoddedig: Vince Dovey o 1st & Bowery yn rhoi cyflwyniad am sparad gwahanu diod
 
5. Gwestai gwahoddedig: Hannah Morris a Lee Davies o Farchnad Siarter y Drenewydd
 
6. Canolfan Hanes 4 Canolbarth Cymru: pen-blwyddi hanesyddol pwysig yn 2025
 
7. Datblygiad Partneriaeth Tref y Drenewydd
 
8. Adroddiadau a diweddariadau: grŵp Facebook annibynnol y Drenewydd/grŵp WhatsApp, ymgyrch Deg Aur Hudol Lleol, Neuadd Farchnad Glanhafren, y Drenewydd gorau gwisgoedig gan yr Urdd, Digwyddiadau ar gyfer y calendr
 
9.Materion eraill i’w trafod, eitemau ar gyfer yr agenda yn y dyfodol, dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf.

Follow Newtown