A vacancy exists for

Tourism Project Officer
Location: Newtown & Llanllwchaiarn

Grade: LC1A (Scale points 13 to 17)

£24,948 to £26,845 pro rata. Temporary Fixed Term Contract – 18 Months

Hours: 18.5 hrs pw Monday to Friday, evening work will be required.

To assist the Development Manager with delivery of projects and initiatives which meet community and council strategy. Including plans for development and marketing of a visitor economy to help build a stronger, more vibrant and more sustainable community of Newtown and Llanllwchaiarn.
The Post holder will be expected to liaise with a wide range of stakeholders inside and outside the community, including business, voluntary and public sector organisations and the general public.
Applicants will be able to join a strong team in a forward-looking organisation, educated to National Qualification Framework Level 3 (A level or equivalent), supportive, self-motivated, flexible, and able to demonstrate commitment with ability to motivate others.
For an application pack contact Newtown & Llanllwchaiarn Town Council, Town Council Offices, The Cross, Broad Street, Newtown, SY16 2BB or telephone 01686 625544 or email townclerk@newtown.org.uk.
Closing date for applications: 12:00 29/01/2024.
Interviews to take place week beginning 05/02/2024.

Mae swydd wag ar gyfer

Swyddog Prosject Twristiaeth
Lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn

Gradd: LC1A (Pwyntiau graddfa 13 i 17)

£24,948 i £26,845 pro-rata

Cytundeb Cyfnod Penodol Dros Dro – 18 Mis

Oriau: 18.5 awr yr wythnos Llun i Gwener, bydd gofyn gweithio ar fin nos hefyd

I gynorthwyo’r Rheolwr Datblygu i gyflawni prosiectau a mentrau sy’n bodloni strategaeth y gymuned a’r cyngor. Gan gynnwys cynlluniau ar gyfer datblygu a marchnata economi ymwelwyr i helpu i adeiladu cymuned gryfach, fwy bywiog a mwy cynaliadwy yn y Drenewydd a Llanllwchaearn.
Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gysylltu ag ystod eang o ddeiliaid diddordeb o fewn a thu allan i’r gymuned, gan gynnwys busnesau, sefydliadau’r sector gwirfoddol a chyhoeddus a’r cyhoedd.
Mi fydd ymgeiswyr yn medru ymuno a tîm cryf mewn mudiad sy’n edrych ymlaen, wedi addysgu i Fframwaith Cymhwyster Cenedlaethol Lefel 3 (Lefel A neu gyfartal), cefnogol, hyblyg, gyda’r gallu i ddangos ymrwymiad gyda symbylu eraill.
I gael pecyn ymgeisio, cysylltwch â Chyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn, Swyddfeydd Cyngor y Dref, Y Groes, Stryd Lydan, Y Drenewydd, SY16 2BB, ffoniwch 01686 625544 neu gyrrwch e-bost i townclerk@newtown.org.uk.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00 29/01/2024
Cyfweliadau i’w gynnal yn yr wythnos a chychwynnai ar y 05/02/2024

Follow Newtown